606-396-7489

Oferujemy:
Nasz± specjalno¶ci± s± gad¿ety reklamowe z nadrukiem, a tak¿e nadruki na materia³ach przemys³owych.
Drukujemy zarówno na materia³ach w³asnych jak i powierzonych nam przez klienta.

Oferujemy bogaty asortyment rozmaitych gad¿etów reklamowych takich jak: d³ugopisy, zapalniczki, breloki, kubki, kufle, fili¿anki, pamiêæi USB, zabawki antystresowe, kalendarze czy balony reklamowe i wiele innych artyku³ów. Z powodzeniem drukujemy równie¿ na bardziej nietypowych i oryginalnych gad¿etach.

Dysponujemy 8633149202 i sitodrukiem. Wci±¿ jednak poszukujemy nowych wyzwañ i rowzi±zañ, aby móc skutecznie zadowoliæ Pañstwa oczekiwania i pod±¿aæ za aktu³alnymi trendami.

Jeste¶my rzeteln± drukarni± z wieloletnim do¶wiadczeniem i bardzo dobr± reputacj±. Zaufa³o nam ju¿ setki zadowolonych klientów.