Nauka jazdy poznañRaty 50z³/mc  
  amniomancynasza kadrazapisysystem ratalnykontakt  
    Gadu-Gadu: 3792615   

Firma partnerem POZnañ przyci±ga najlepszych
Sponsorujemy poznañskie Juwenalia 2012

760-487-9613


Firma polecana przez
Fundacjê UAM
Raty 50z³/mc
z Credit Agricole
Szkolenia
z pierwszej pomocy

3238969425


Honorujemy karty EURO<26
Honorujemy karty ISIC

585-314-7981


Honorujemy Kartê Rodziny Du¿ej Poznañ
agree


2126897205

nauka jazdy poznañ, nauka jazdy poznan. Zapraszamy na prawo jazdy poznañ, prawo jazdy poznan . Zdajprawko.pl to nauka jazdy na POZiomie. M³odzi dla M³odych. Przekonaj siê sam! Zapraszamy na kat.: A, A2, AM, B, A/A2+B, B-automat. Witamy na naszych stronach od 2006 roku. Wyszkolili¶my ju¿ 6862 kursantów!

Zdajprawko
Zacznij szybki i solidny kurs stacjonarny lub przez Internet, bez wp³aty w³asnej i umawiaj sie na JAZDY nawet codziennie!-;) Najbli¿sze kursy: PON. 9.04 godz. 17 i 19, WTO. 10.04 godz. 18 i 20 i ¦RO. 11.04 godz. 17 i 19. Prawo jazdy kat. B za 1550*(zapis przez internet)/1750 z³, dowolne raty, badania lekarskie na miejscu GRATIS. O¶wietlony Plac Manewrowy w Centrum, 6 torów do nauki jazdy, identyczny jak w WORD Poznañ, blisko siedziby firmy! Istnieje mo¿liwo¶æ wyboru grupy wyk³adowej. Terminarz (602) 798-3981 Zapisy pod numerem tel. 603 052 572 lub wype³niaj±c formularz - wówczas skontaktujemy siê z Pañstwem w 24h.

*Sprawd¼ Zni¿ki i Promocje!
Sprawd¼, jak dojechaæ MPK?

UWAGA! U NAS OD RAZU POZNASZ TERMIN PIERWSZEJ JAZDY, KTÓRE ZAKOÑCZYSZ W SZYBKIM TEMPIE!

Tak, po prostu, odwied¼ nas, spe³nimy Twoje oczekiwania!

Uwaga! Do sprzedania w Wielkanocnej Promocji Internetowej do 11.04 za 1550 z³ zamiast 1750 z³, mamy jeszcze tylko 2 z 10 kursów kat. B z badaniami medycyny pracy w cenie kursu na miejscu. Wype³nij zg³oszenie i zapisz siê na kurs. Kurs mo¿esz zacz±æ w terminie pó¼niejszym z gwarancj± utrzymania ceny promocyjnej!


Wielkanocna Promocja Internetowa B za 1550* z³ do 11.04. Wype³nij zg³oszenie przez internet a otrzymasz 200 z³ zni¿ki i badania lekarskie na miejscu gratis-;) A jazdy zaczynasz gdzie chcesz;-) 2018-03-28

Biuro Obs³ugi Klienta na ul. ks. Jakuba Wujka 15/17 (róg ul. Przemys³owej, obok Dworca PKS i PKP). Badania lek. gratis na miejscu w cenie kursu przy wp³acie gotówkowej, P³atno¶ciach 50%+50% oraz IV dowolnych ratach, kurs pierwszej pomocy z ratownikami medycznymi, materia³y dydaktyczne, 30h multimedialnych wyk³adów i gemmula oraz mo¿liwo¶æ bezp³atnego æwiczenia prywatnym samochodem na placu manewrowym!!! Chcesz prze³amaæ stereotypy zwi±zane z nauk± jazdy? Zg³o¶ siê do nas! M³odzi, kompetentni i wyrozumiali instruktorzy tylko w ZDAJPRAWKO.PL.

Badania lekarskie (medycyna pracy) przy zapisie przez internet zawsze w cenie kursu i na miejscu! 2018-03-26 Poka¿

Firma Zdajprawko.pl zakupi³a 7 samochodów egzaminacyjnych Kia Rio i 2 Yamahy XJ6N! 2018-03-25

W dniu dzisiejszym firma zakupi³a 7 nowych samochodów szkoleniowych marki Kia Rio 2018 w wersji egzaminacyjnej w WORD Poznañ, prosto z salonu. £±cznie nasza flota powiêkszy³a siê do 10 aut oraz 2 motocykli Yamaha XJ6N. Zapraszamy na jazdy!!! ;-).

Promocja dla Studentów i Uczniów kat. B tylko do 11.04.2018-;) 2018-03-24 833-544-1841

Tylko u nas dostêp do pe³nej bazy pytañ egzaminacyjnych w Poznaniu w Adaptacyjnym Systemie Szkolenia i Egzaminowania Kierowców (ASSiEK). 2018-03-23 Poka¿

Ju¿ po corocznej kontroli Wydzia³u Komunikacji UMP. 2018-03-15 Poka¿

E-learning nowo¶æ 2018! Mo¿liwe wyk³ady przez Internet w Zdajprawko.pl!!! 2018-03-14 5077814187

New! Driving license category B in English! You learn and take a state examination in our car! 2018-03-10 Poka¿

Nowo¶æ! Kurs kat. B klasy premium - uczysz siê i zdajesz egzamin pañstwowy na naszym samochodzie szkoleniowym! 2018-03-09 Poka¿

Wyk³adamy w systemie multimedialnym SPS - System Profesjonalnego Szkolenia 2018-03-04 Poka¿

ZdajPrawko! Indywidualnie - Prawo jazdy w 1 mc! Teraz Ty decydujesz kiedy odbywaj± siê wyk³ady! 2018-03-01 (877) 248-4704

Nasza firma uczestniczy w Poznañskich Dniach Rodziny 2017. 2017-05-22 Poka¿


  Je¿eli cenisz sobie bezstresow± wspó³pracê z m³odymi lecz kompetentnymi lud¼mi skontaktuj siê z nami !!!

 • M³odzi i wykszta³ceni instruktorzy (m. in. absolwenci poznañskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

 • Profesjonalna polityka zatrudniania instruktorów, licz± siê posiadane umiejêtno¶ci i wysoka kultura osobista intruktorów

 • Ka¿dy instruktor je¼dzi maksymalnie osiem godzin dziennie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, co jest gwarantem profesjonalnej pracy instruktorów

 • Mo¿liwo¶æ zapisów na kurs 24h on-line przez internet

 • Wyk³ady blisko PKP i PKS (centrum Poznania)

 • Badania lek. na miejscu w cenie kursu, przy wp³acie gotówkowej, P³atno¶ciach 50%+50% oraz IV dowolnych ratach!!!

 • Materia³y dydaktyczne za friko

 • Info i zapisy przez Internet bez konieczno¶ci wychodzenia z domu

 • Wszelkie formalno¶ci dope³niamy w dniu rozpoczêcia kursu - zero biurokracji !!!
 • W³asna sala wyk³adowa

 • O¶wietlony plac manewrowy zgodny z wymogami egzaminacyjnymi

 • A przede wszystkim mi³a atmosfera w firmie oraz podczas zajêæ teoretycznych i praktycznych

 • 7 Samochodów Kia Rio 2018. Identyczne jak w Wojewódzkim O¶rodku Ruchu Drogowego, gdzie bêdziecie zdawaæ Pañstwo egzaminy


 • Masz pytanie? Chêtnie odpowiemy na wszystkie! Zadzwoñ pod numer: 603 052 572 lub napisz e-maila: biuro@zdajprawko.pl